vriendenvanparksorghvliet.nl

                    Vrienden van Park Sorghvliet

                     Meer voor elkaar met elkaar

Ik neme deze plaats tot afkeer van de zorgen,               om bevrijd te zijn, om daar te zijn verborgen.                     Jacob Cats


  Welkom op de officiele website van de Stichting Vrienden van Park Sorghvliet!

 

  Het Rijksvastgoedbedrijf heeft het beleid t.a.v. de kaartverkoop voor Park Sorghvliet  

   veranderd. Dit heeft tot gevolg dat er helaas geen kaarten meer via de Vrienden

   kunnen worden gekocht.

               De toegangskaarten 2024 voor Park Sorghvliet 

              zijn uitverkocht!

  Met een donatie van 7 euro bent u Vriend, maar u ontvangt geen toegangskaart.

  Wel ontvangt u de jaarlijkse Nieuwsbrief en een uitnodiging voor de jaarlijkse  

  activiteit.


   Toegang

   De toegangskaart is een jaarkaart, te gebruiken tot maximaal 3 personen en geldig van 1 januari tot en met 31    

   december.


    Openingstijden

    1 april - 1 oktober: 9.00 uur - 18.00 uur

    1 oktober - 1 april: 9.00 uur - 16.00 uur

    Nieuwjaarsdag, Eerste Paasdag, Eerste Pinksterdag en Eerste Kerstdag is het park gesloten

    De ingang van Park Sorghvliet ligt aan de Scheveningseweg 24a.


    Bescherming

    Park Sorghvliet dient vanwege zijn cultuurhistorische waarde en de bijzondere flora en fauna zorgvuldig

    beschermd te worden. Het park is daarom alleen toegankelijk met een geldige toegangskaart die u bij uw bezoek

    dient te kunnen tonen.


     Vriend worden

  • Om in 2024 Vriend te worden (zonder toegangskaart), kunt u een financiële bijdrage storten als donateur/Vriend vanaf € 7 per jaar. U ontvangt dan de jaarlijkse Nieuwsbrief en een uitnodiging voor de jaarlijkse activiteit


     Wij verwelkomen u graag als Vriend van Park Sorghvliet. Een eeuwenoud park dat is uitgegroeid tot het

     bijzondere park van nu., een park om te beleven, te ruiken en te voelen.


     Over ons

     Na gesprekken met de terreinbeheerder en een aantal gelijkgestemden is in 2014 de Vriendenstichtring voor  

     Park Sorghvliet opgericht.

     Wat is er interessanter voor een bijzonder park als Park Sorghvliet, schatkamer van de stad en tuin van het

     Catshuis, dan ondersteund te worden door een eigen Vriendenstichting?


     Doel

     De Stichting Vrienden van Park Sorghvliet heeft ten doel, het mede beschermen van de bijzondere  

     cultuurhistoriwaarden in Park Sorghvliet, teneinde de biodiversiteit in het park en de flora en fauna in stand te

     houden.

     De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

     - voor de toekomst de balans tussen de beperkte toegankelijkheid en de kwetsbare natuurwaarden in Park

     Sorghvliet voor de stad mede te helpen behouden en te beschermen.

     - het werven van fondsen afkomstig van donateurs (vrienden) en/of sponsoren en/of sympathisanten van de

     stichting en deze fondsen waar mogelijk ter beschikking te stellen aan Park Sorghvliet t.b.v. instandhouding en

     eventueel onderhoud van het park.


     Missie

     Het bestuur van de stichting bestaat uit actief betrokken bewoners, die hart hebben voor de bijzondere flora en

     fauna in Park Sorghvliet. Het bestuur wil graag mede het eeuwenoude, groene monument Park Sorghvliet, met

     poorten, bruggetjes en muur behouden en beschermen, zodat de natuur en het groen in het park voor de 

     toekomst in stand gehouden kunnen worden als bijzondere schatkamer en oase van rust.

     Om de bijzondere flora en fauna te kunnen behouden voor volgende generaties is het noodzakelijk de rust in het

     park bewaren door het aantal bezoekers beperkt te houden.


     Visie

     Indien aan de orde in de toekomst, wil het bestuur graag adviseren en actief meedenken over het park en erop

     toezien dat het park in goede staat kan worden gehouden. Ook wil het bestuur als klankbord fungeren voor

     opmerkingen van  bewoners en gebruikers met hart voor de zeer benodigde natuur in de stad en hen 

     informeren over het park.

     Kortom: het mede beschermen, behouden, versterken in de ruimste zin van het woord, van de belangen van het

     park.


     Over Park Sorghvliet

     Park Sorghvliet is eigendom van de Nederlandse Staat en in beheer bij het Rijksvastgoedbedrijf. In 2010 heeft

     het park de status van  “Groen Monument” van het Rijk gekregen. Het gebied heeft grote ecologische waarde.    

     Doordat het gebied afgesloten is en daardoor nachtelijke rust gegarandeerd is, is er een grote diversiteit van  

     leefomgevingen van de dieren en planten.

     De  historische, geologische en geografische oorsprong zorgt voor een leefruimte voor de bijzondere flora en 

     fauna die niet te vergelijken is met andere stadsparken.

     Park Sorghvliet is 25 hectare groot en ademt de sfeer uit van een eeuwenoud landgoed. Het gebied heeft een

     stelsel van paden, zicht assen en lanen. Er zijn overblijfselen van een voormalige tuinaanleg te ontdekken in de

     vorm van bruggetjes en aarden wallen.

     Het park is een oase van rust, midden in een drukke stad. Een bijzondere plek, met zijn dynamiek, mystiek en 

     sprookjesachtig karakter, geliefd bij mensen uit de omgeving. Het is een plek waar vogelgebieden niet worden

     verstoord, waar men kan wandelen en een boek lezen op een bankje. Vaak is de parkbezoeker er alleen,

     omringd door de natuur en haar schoonheid. En ja, dat is een van de redenen waarom men door het kopen van

     een toegangskaart iets meer moeite moet doen om het park te kunnen betreden.


     In 1957 werd Park Sorghvliet opengesteld voor publiek.
     Voor natuurliefhebbers is er genoeg te genieten in het park. Park Sorghvliet kent meer dan tweehonderd

     soorten planten, waaronder een rijke stinsenflora die karakteristiek is voor de beplanting op oude

     landgoederen. Zo is de steenbreekvaren(Asplenium trichomanes) in het park te vinden. Een zeldzame varen

     met donkere bladsteel en bladspil en een wettelijk beschermde, inheemse plantensoort als bedoeld in de Flora- 

     en faunawet. De plant groeit op muren, aarden wallen en langs  bosgreppels. Wie wil genieten van de grote

     velden met sneeuwklokjes, bosanemonen, boshyacinten en lelietjes der dalen, kan het park het beste tussen

     maart en mei bezoeken.

     Het park telt vele soorten vogels, waaronder de ijsvogel en de nachtegaal. Ook leven er verschillende soorten

     vleermuizen, roofvogels en vlinders. De rugstreeppad, de kleine groene kikker, de kleine salamander en de

     bruine kikker zijn vaste bewoners van het park, net als eekhoorns, muizen, wezels, bunzingen en vossen.


     Park Sorghvliet dient vanwege de cultuurhistorische waarden en de bijzondere flora en fauna zorgvuldig

     beschermd te worden en is daarom alleen toegankelijk met een toegangskaart.


     Geschiedenis

     Nadat de zee zich terugtrok raakten de strandwallen evenwijdig aan de kust, in de loop der eeuwen bedekt met

     vruchtbare  grond en ontstonden er door natuurlijke processen uitgestrekte bossen.

     Park Sorghvliet ontstond op de resten van de grond van de oorspronkelijke jonge duinen, strandwallen.De

     aanduiding ‘park’ is verwarrend. Het park maakt deel uit van de duinen als groengebied in de vorm van

     duinbos. Het gebied heeft grote ecologische waarde.

     Parken zijn voor veel burgers van de groene stad Den Haag vanzelfsprekend. Vroeger was er echter weinig

     openbaar groen in steden. Er waren wel particuliere tuinen of kloostertuinen, maar die waren meestal niet

     toegankelijk. Toen de bevolking van de stad verder toenam, kwamen mensen steeds dichter op elkaar te wonen,

     vaak zonder eigen tuin. Er ontstond steeds meer behoefte om in of vlakbij de stad te wandelen in de frisse lucht.

     In de loop van de tijd werden bestaande sloten uitgebaggerd en gedempt, vijvers en sloten gegraven, rij- en

     wandelwegen, riolering en duikers aangelegd en karakteristieke  bruggen van hout en cement gebouwd. Taluds

     naar het water en grasvelden werden aangelegd, struiken en bomen werden aangeplant. Welgestelde burgers

     wilden echter graag rustig buiten de stad wonen. Zo ook de grondlegger van Park Sorghvliet, raadspensionaris 

     Jacob Cats (1577-1660). Hij kocht in 1643 een

     boerderij met omliggende landerijen om er zijn landgoed van te maken. Met behulp van modder uit de door het

     gebied stromende Haagse beek verrijkte hij de grond en plantte hij vele bomen, heesters en struiken. Hij

     vormde het gebied om tot een park om zo naast zijn drukke werkzaamheden voldoende tot rust kunnen komen.

     Vandaar ook dat hij de landerijen Sorgh-Vliet noemde, een gebied  waarin hij zijn 'zorgen kon laten vlieden'


 Jacob Cats Staande aan de ingang van Sorgh-vliet


                                                                       Jacob Cats schreef de volgende verzen over Sorghvliet:

Sorgh-vliet

Ik wil hier mijnen geest in vrijheid laten zweven,
En laat, al die het lust, bij vorst of prinsen leven;
Want die een hoge staat, of wichtig ambt bekleedt,
Is nimmer buiten zorg, en zelden buiten leed.
Ik neme deze plaats tot afkeer van de zorgen,
Om daar bevrijd te zijn, om daar te zijn verborgen
Voor streken van het hof, voor steken van de haat,
En wat er in den Haag niet zelden ommegaat.
O! waar mij dit vertrek, en volle macht gegeven,
Om daar met stille geest mijn dagen af te leven,
Ja, om nooit met een Haag voortaan te zijn gemoeid,
Als met de haag alleen, die hier bijwijlen bloeit


Ick heb op desen grondt een hoeckje landts bekomen,

en my tot oeffeningh het planten aengenomen,

en schoon het zandigh is, als midden in den duyn,

so worden evenwel de witte klingen bruyn’.


    Bestuur

    De Stichting Vrienden van Park Sorghvliet is opgericht in mei 2014 door omwonenden met veel interesse, kennis

    en enthousiasme voor het park en de aanwezige bijzondere flora en fauna.

    Vanwege de ligging van het park is expliciet in de statuten opgenomen dat bestuursleden uit de wijken Zorgvliet

    of Duinoord (1) afkomstig dienen te zijn.

    Bestuursleden dienen zich enthousiast in te zetten voor het doel van de stichting.

    Het bestuur bestaat uit:

    Voorzitter: mevrouw D. Nicolai, e-mail: dnicsteyn@hotmail.com

    Penningmeester: de heer R. van der Graaf

    Oprichters van de stichting behouden blijvend een stem in de keuze van verdere bestuursleden.
    In English

    Friends of Park Sorghvliet Foundation
    Welcome to our website!


     Access

     With a park entrance ticket you can enter the park with a maximum of 3 people.

     Children under the age of twelve count as a person for the entrance of the park.


      1 April - 1 October: 9:00 am - 6:00 pm
      1 October - 1 April: 9:00 am - 4:00 pm

      New Year's Day, Easter Monday, Whit Monday and Christmas Day the park is closed.

      The entrance to Park Sorghvliet is located at Scheveningseweg 24a

 

      Donation:

      You can be a Friend by donating alone, without an access card, from 7 euros on the account number of Stichting

      Vrienden van Park Sorghvliet:

      Triodos Bank, number NL52 TRIO 0197 9000 54 in the name of Stichting Vrienden van Park Sorghvliet, with

      mention of your E- mail address.


      Objectives

      The objectives of the Foundation are the maintenance of special cultural, historical and ecological values of Park

      Sorghvliet in order to preserve the biodiversity in Park Sorghvliet and protect the flora and fauna and to perform

      all such further acts and activities as are in the widest sense connected therewith, incidental thereto and/or   

      which may be conducive thereto.


      - monitoring the balance between the limited accessibility and preservation of the fragile nature in Park Sorgvliet

         for the benefit of the special flora and fauna of the park;

      - raise funds from donors (“Friends”) and or/ sponsors and/or supporters of the foundation and the making

         available of these funds to the benefit of Park Sorghvliet in conservation and maintenance of the park.


      Management Board:

      Mrs. D. Nicolai, chairman, e-mail:dnicsteyn@hotmail.com

      Mr. R. van der Graaf, treasury

E-mailadres voorzitter: dnicsteyn@hotmail.com

Donatie:

Ja, ik word Vriend van Park Sorghvliet zonder toegangskaart en doneer € 7 per jaar op het rekeningnummer van Stichting Vrienden:

Triodos Bank, nummer

NL52 TRIO 0197 9000 54

t.n.v. Stichting Vrienden van Park Sorghvliet.

Graag uw e-mailadres op de bankoverschrijving vermelden.