vriendenvanparksorghvliet.nl

                    Vrienden van Park Sorghvliet

                     Meer voor elkaar met elkaar

Ik neme deze plaats tot afkeer van de zorgen,               om bevrijd te zijn, om daar te zijn verborgen.                     Jacob Cats


  Welkom op de officiele website van de Stichting Vrienden van Park Sorghvliet!

  Hier vindt u nieuws en informatie over onze organisatie, onze missie en onze activiteiten.


  Het Rijksvastgoedbedrijf heeft het beleid t.a.v. de kaartverkoop voor Park Sorghvliet  

   veranderd.

  Het Rijksvastgoedbedrijf heeft besloten dat voor 2024 slechts 

  1 kaart per persoon kan worden gekocht bij de VVV. 

  Dit heeft tot gevolg dat er helaas geen kaarten meer via de Vrienden kunnen worden  

  gekocht.


  Voor 2024 zijn GEEN kaarten meer verkrijgbaar bij de Vrienden!

  Voor 2023 zijn de kaarten uitverkocht.


  Met een donatie van 7 euro bent u Vriend, maar u ontvangt geen toegangskaart.

  Wel ontvangt u de jaarlijkse Nieuwsbrief en een uitnodiging voor de jaarlijkse  

  activiteit.


  Toegang

  U kunt vanaf 15 december een toegangskaart à € 8,50 kopen bij de VVV Den Haag. De toegangskaart is een

  jaarkaart te gebruiken tot maximaal 3 personen en geldig van 1 januari tot en met 31 december.


  Openingstijden

   1 april - 1 oktober: 9.00 uur - 18.00 uur

   1 oktober - 1 april: 9.00 uur - 16.00 uur

   Nieuwjaarsdag, Eerste Paasdag, Eerste Pinksterdag en Eerste Kerstdag is het park gesloten

   De ingang van Park Sorghvliet ligt aan de Scheveningseweg 24a.


   Bescherming

   Park Sorghvliet dient vanwege zijn cultuurhistorische waarde en de bijzondere flora en fauna zorgvuldig

   beschermd te worden. Het park is daarom alleen toegankelijk met een geldige toegangskaart die u bij uw bezoek

   dient te kunnen tonen.


   Vriend worden

  • Er zijn voor 2024 geen toegangskaarten te bestellen via de Vrienden!
  • Om in 2024 Vriend te worden (zonder toegangskaart), kunt u een financiële bijdrage storten als donateur/Vriend vanaf € 7 per jaar. U ontvangt dan de jaarlijkse Nieuwsbrief en een uitnodiging voor de jaarlijkse activiteit


   Wij verwelkomen u graag als Vriend van Park Sorghvliet. Een eeuwenoud park dat is uitgegroeid tot het bijzondere

   park van nu om te beleven, te ruiken en te voelen.


   Over ons

   Na gesprekken met de terreinbeheerder en een aantal gelijkgestemden is in 2014 de Vriendenstichtring voor Park

   Sorghvliet opgericht.

   Wat is er interessanter voor een bijzonder park als Park Sorghvliet, schatkamer van de stad en tuin van het

   Catshuis, dan ondersteund te worden door een eigen Vriendenstichtring?


   De Stichting Vrienden van Park Sorghvliet is in april 2014 opgericht en bestaat nu uit honderden Vrienden met

   hart voor de zeer benodigde natuur in de stad.


   Doel

   De Stichting Vrienden van Park Sorghvliet heeft ten doel, het mede beschermen van de bijzondere  

   cultuurhistoriwaarden 

   in Park Sorghvliet, teneinde de biodiversiteit in het park en de flora en fauna in stand te houden.

   De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

   - voor de toekomst de balans tussen de beperkte toegankelijkheid en de kwetsbare natuurwaarden in Park

   Sorghvliet

   voor de stad mede te helpen behouden en te beschermen.

   - het werven van fondsen afkomstig van donateurs (vrienden) en/of sponsoren en/of sympathisanten van de

   stichting en deze fondsen waar mogelijk ter beschikking te stellen aan Park Sorghvliet t.b.v. instandhouding en

   eventueel onderhoud van het park.


   Missie

   Het bestuur van de stichting bestaat uit actief betrokken bewoners, die hart hebben voor de bijzondere flora en

   fauna in Park Sorghvliet. Het bestuur wil graag mede het eeuwenoude, groene monument Park Sorghvliet, met

   poorten, bruggetjes en muur behouden en beschermen, zodat de natuur en het groen in het park voor de toekomst

   in stand gehouden kunnen worden als bijzondere schatkamer en oase van rust.

   Om de bijzondere flora en fauna te kunnen behouden voor volgende generaties is het noodzakelijk de rust in het

   park bewaren door het aantal bezoekers beperkt te houden.


   Visie

   Indien aan de orde in de toekomst, wil het bestuur graag adviseren en actief meedenken over het park en erop

   toezien dat het park in goede staat kan worden gehouden. Ook wil het bestuur als klankbord fungeren voor

   opmerkingen van  bewoners en gebruikers en hen informeren over het park.

   Kortom: het mede beschermen, behouden, versterken in de ruimste zin van het woord, van de belangen van het

   park.


   Over Park Sorghvliet

   Park Sorghvliet is eigendom van de Nederlandse Staat en in beheer bij het Rijksvastgoedbedrijf. In 2010 heeft het

   park de status van  “Groen Monument” van het Rijk gekregen. Het gebied heeft grote ecologische waarde. Doordat

   het gebied afgesloten is en daardoor nachtelijke rust gegarandeerd is, is er een grote diversiteit van leefomgevingen

   van de dieren en planten.

   De  historische, geologische en geografische oorsprong zorgt voor een leefruimte voor de bijzondere flora en fauna

   die niet te vergelijken is met aangelegde parken.

   Park Sorghvliet is 25 hectare groot en ademt de sfeer uit van een eeuwenoud landgoed. Het gebied heeft een stelsel

   van paden, zicht assen en lanen. Er zijn overblijfselen van een voormalige tuinaanleg te ontdekken in de vorm van

   bruggetjes en aarden wallen.

   Het park is een oase van rust, midden in een drukke stad. Een bijzondere plek, met zijn dynamiek, mystiek en 

   sprookjesachtig karakter, geliefd bij mensen uit de omgeving. Het is een plek waar vogelgebieden niet worden

   verstoord, waar men kan wandelen en een boek lezen op een bankje. Vaak is de parkbezoeker er alleen, omringd

   door de natuur en haar schoonheid. En ja, dat is een van de redenen waarom men door het kopen van een

   toegangskaart iets meer moeite moet doen om het park te kunnen betreden.


   In 1957 werd Park Sorghvliet opengesteld voor publiek.

   Voor natuurliefhebbers is er genoeg te genieten in het park. Park Sorghvliet kent meer dan tweehonderd soorten

   planten, waaronder een rijke stinsenflora die karakteristiek is voor de beplanting op oude landgoederen. Zo is de

   steenbreekvaren(Asplenium trichomanes) in het park te vinden. Een zeldzame varen met donkere bladsteel en

   bladspil en een wettelijk beschermde, inheemse plantensoort als bedoeld in de Flora- en faunawet. De plant groeit

   op muren, aarden wallen en langs  bosgreppels. Wie wil genieten van de grote velden met sneeuwklokjes,

   bosanemonen, boshyacinten en lelietjes der dalen, kan het park het beste tussen maart en mei bezoeken.

   Het park telt vele soorten vogels, waaronder de ijsvogel en de nachtegaal. Ook leven er verschillende soorten

   vleermuizen, roofvogels en vlinders. De rugstreeppad, de kleine groene kikker, de kleine salamander en de bruine 

   kikker zijn vaste bewoners van het park, net als eekhoorns, muizen, wezels, bunzingen en vossen.


   Park Sorghvliet dient vanwege de cultuurhistorische waarden en de bijzondere flora en fauna zorgvuldig

   beschermd te worden en is daarom alleen toegankelijk met een toegangskaart.


   Geschiedenis

   Nadat de zee zich terugtrok raakten de strandwallen evenwijdig aan de kust, in de loop der eeuwen bedekt met

   vruchtbare  grond en ontstonden er door natuurlijke processen uitgestrekte bossen.

   Park Sorghvliet ontstond op de resten van de grond van de oorspronkelijke jonge duinen, strandwallen.De

   aanduiding ‘park’ is verwarrend. Het park maakt deel uit van de duinen als groengebied in de vorm van duinbos.

   Het gebied heeft grote ecologische waarde.

   Parken zijn voor veel burgers van de groene stad Den Haag vanzelfsprekend. Vroeger was er echter weinig

   openbaar groen in steden. Er waren wel particuliere tuinen of kloostertuinen, maar die waren meestal niet

   toegankelijk. Toen de bevolking van de stad verder toenam, kwamen mensen steeds dichter op elkaar te wonen,

   vaak zonder eigen tuin. Er ontstond steeds meer behoefte om in of vlakbij de stad te wandelen in de frisse lucht.

   In de loop van de tijd werden bestaande sloten uitgebaggerd en gedempt, vijvers en sloten gegraven, rij- en

   wandelwegen, riolering en duikers aangelegd en karakteristieke  bruggen van hout en cement gebouwd. Taluds

   naar het water en grasvelden werden aangelegd, struiken en bomen werden aangeplant. Welgestelde burgers

   wilden echter graag rustig buiten de stad wonen. Zo ook de grondlegger van Park Sorghvliet, raadspensionaris 

   Jacob Cats (1577-1660). Hij kocht in 1643 een

   boerderij met omliggende landerijen om er zijn landgoed van te maken. Met behulp van modder uit de door het

   gebied stromende Haagse beek verrijkte hij de grond en plantte hij vele bomen, heesters en struiken. Hij vormde

   het gebied om tot een park om zo naast zijn drukke werkzaamheden voldoende tot rust kunnen komen. Vandaar

   ook dat hij de landerijen Sorgh-Vliet noemde, een gebied  waarin hij zijn 'zorgen kon laten vlieden'.

                                      
 Jacob Cats Staande aan de ingang van Sorgh-vliet


                                                                       Jacob Cats schreef de volgende verzen over Sorghvliet:

Sorgh-vliet

Ik wil hier mijnen geest in vrijheid laten zweven,
En laat, al die het lust, bij vorst of prinsen leven;
Want die een hoge staat, of wichtig ambt bekleedt,
Is nimmer buiten zorg, en zelden buiten leed.
Ik neme deze plaats tot afkeer van de zorgen,
Om daar bevrijd te zijn, om daar te zijn verborgen
Voor streken van het hof, voor steken van de haat,
En wat er in den Haag niet zelden ommegaat.
O! waar mij dit vertrek, en volle macht gegeven,
Om daar met stille geest mijn dagen af te leven,
Ja, om nooit met een Haag voortaan te zijn gemoeid,
Als met de haag alleen, die hier bijwijlen bloeit


Ick heb op desen grondt een hoeckje landts bekomen,

en my tot oeffeningh het planten aengenomen,

en schoon het zandigh is, als midden in den duyn,

so worden evenwel de witte klingen bruyn’.


  Bestuur

  De Stichting Vrienden van Park Sorghvliet is opgericht in mei 2014 door omwonenden met veel interesse, kennis

  en enthousiasme voor het park en de aanwezige bijzondere flora en fauna.

  Vanwege de ligging van het park is expliciet in de statuten opgenomen dat bestuursleden uit de wijken Zorgvliet of  

  Duinoord afkomstig dienen te zijn.

  Bestuursleden dienen zich enthousiast in te zetten voor het doel van de stichting.

  Het bestuur bestaat uit:

  Voorzitter: mevrouw D. Nicolai, e-mail: dnicsteyn@hotmail.com

  Penningmeester: de heer R. van der Graaf

  Oprichters van de stichting behouden blijvend een stem in de keuze van verdere bestuursleden.


 


In English

  Friends of Park Sorghvliet Foundation
  Welcome to our website!


  Access

  With a park entrance ticket you can enter the park with a maximum of 3 people.

  Children under the age of twelve count as a person for the entrance of the park.


  1 April - 1 October: 9:00 am - 6:00 pm
  1 October - 1 April: 9:00 am - 4:00 pm

  New Year's Day, Easter Monday, Whit Monday and Christmas Day the park is closed.

  The entrance to Park Sorghvliet is located at Scheveningseweg 24a

 

  Donation:

  You can be a Friend by donating alone, without an access card, from 7 euros on the account number of Stichting

  Vrienden van Park Sorghvliet:

  Triodos Bank, number NL52 TRIO 0197 9000 54 in the name of Stichting Vrienden van Park Sorghvliet, with

  mention of your E- mail address.


   Objectives

   The objectives of the Foundation are the maintenance of special cultural, historical and ecological values of Park

   Sorghvliet in order to preserve the biodiversity in Park Sorghvliet and protect the flora and fauna and to perform

   all such further acts and activities as are in the widest sense connected therewith, incidental thereto and/or which

   may be conducive thereto.


   - monitoring the balance between the limited accessibility and preservation of the fragile nature in Park Sorgvliet

   for the benefit of the special flora and fauna of the park;

   - raise funds from donors (“Friends”) and or/ sponsors and/or supporters of the foundation and the making

   available of these funds to the benefit of Park Sorghvliet in conservation and maintenance of the park.


   Management Board:

   Mrs. D. Nicolai, chairman, e-mail:dnicsteyn@hotmail.com

   Mr. R. van der Graaf, treasury

E-mailadres voorzitter: dnicsteyn@hotmail.com

Donatie:

Ja, ik word Vriend van Park Sorghvliet zonder toegangskaart en doneer € 7 per jaar op het rekeningnummer van Stichting Vrienden:

Triodos Bank, nummer

NL52 TRIO 0197 9000 54

t.n.v. Stichting Vrienden van Park Sorghvliet.

Graag uw e-mailadres op de bankoverschrijving vermelden.