vriendenvanparksorghvliet.nl

                    Vrienden van Park Sorghvliet

                     Meer voor elkaar met elkaar

Ik neme deze plaats tot afkeer van de zorgen,               om bevrijd te zijn, om daar te zijn verborgen.                     Jacob Cats


Welkom op de officiele website van de Stichting Vrienden van Park Sorghvliet!

Hier vindt u nieuws en informatie over onze organisatie, onze missie en onze activiteiten.


Het Rijksvastgoedbedrijf heeft het beleid t.a.v. de kaartverkoop voor Park Sorghvliet veranderd.

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft besloten dat voor 2024 slechts 

1 kaart per persoon kan worden gekocht bij de VVV. 

Dit heeft tot gevolg dat er helaas geen kaarten meer via de Vrienden kunnen worden gekocht.


Voor 2024 zijn GEEN kaarten meer verkrijgbaar bij de Vrienden!

Voor 2023 zijn de kaarten uitverkocht.


Met een donatie van 7 euro bent u Vriend, maar u ontvangt geen toegangskaart.

Wel ontvangt u de jaarlijkse Nieuwsbrief en een uitnodiging voor de jaarlijkse activiteit.


Toegang

Bericht van de terreinbeheerder Park Sorghvliet Erik Evers:

  • Volg de lokale aanwijzingen die aangebracht zijn op borden en van de toezichthouder;
  • Toiletbezoek en toegang tot het beheerdersonderkomen niet mogelijk.;
  • Neem alle aanwijzingen serieus en heb respect voor de dienstdoende toezichthouder.


U kunt vanaf 15 december een toegangskaart à € 8,50 kopen bij de VVV Den Haag. De toegangskaart is een jaarkaart, te gebruiken tot maximaal 3 personen en geldig van 1 januari tot en met 31 december.

Groepsbezoek (meer dan tien personen) is alleen toegestaan met toestemming van de beheerder. Honden en paarden zijn iet toegestaan. Hardlopen en fietsen in het park is ook niet toegestaan.

De paden zijn onverhard, dus bij regen soms moeilijker begaanbaar.


Openingstijden

1 april - 1 oktober: 9.00 uur - 18.00 uur

1 oktober - 1 april: 9.00 uur - 16.00 uur

Nieuwjaarsdag, Eerste Paasdag, Eerste Pinksterdag en Eerste Kerstdag is het park gesloten

De ingang van Park Sorghvliet ligt aan de Scheveningseweg 24a.


Bescherming

Park Sorghvliet dient vanwege zijn cultuurhistorische waarde en de bijzondere flora en fauna zorgvuldig beschermd te worden. Het park is daarom alleen toegankelijk met een geldige toegangskaart die u bij uw bezoek dient te kunnen tonen.


Vriend worden

  • Vanaf 15 december zijn er kaarten te koop voor 2024 bij de VVV in het centrum van Den Haag.
  • LET OP! De kaarten zijn de laatste jaren steeds snel uitverkocht.
  • Er zijn voor 2024 geen toegangskaarten te bestellen via de Vrienden!
  • Om in 2024 Vriend te worden (zonder toegangskaart), kunt u een financiële bijdrage storten als donateur/Vriend vanaf € 7 per jaar. U ontvangt dan u de jaarlijkse Nieuwsbrief en een uitnodiging voor de jaarlijkse activiteit


Wij verwelkomen u graag als Vriend van Park Sorghvliet. Een eeuwenoud park dat is uitgegroeid tot het bijzondere park van nu om te beleven, te ruiken en te voelen.


Over ons

Na gesprekken met de terreinbeheerder en een aantal gelijkgestemden is de Vriendenstichtring voor Park Sorghvliet opgericht.

Wat is er interessanter voor een bijzonder park als Park Sorghvliet, schatkamer van de stad en tuin van het Catshuis, dan ondersteund te worden door een eigen Vriendenstichtring?

De Stichting Vrienden van Park Sorghvliet is in april 2014 opgericht en bestaat nu uit honderden Vrienden met hart voor de  zeer benodigde natuur in de stad.


Doel

De Stichting Vrienden van Park Sorghvliet heeft ten doel, het mede beschermen van de bijzondere cultuurhistoriwaarden in Park Sorghvliet, teneinde de biodiversiteit in het park en de flora en fauna in stand te houden.

De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

- voor de toekomst de balans tussen de beperkte toegankelijkheid en de kwetsbare natuurwaarden in Park Sorghvliet voor de stad mede te helpen behouden en te beschermen.

- het werven van fondsen afkomstig van donateurs (vrienden) en/of sponsoren en/of sympathisanten van de stichting en deze fondsen waar mogelijk ter beschikking te stellen aan Park Sorghvliet t.b.v. instandhouding en eventueel onderhoud van het park.


Missie

Het bestuur van de stichting bestaat uit actief betrokken bewoners, die hart hebben voor de bijzondere flora en fauna in Park Sorghvliet. Het bestuur wil graag mede het eeuwenoude, groene monument Park Sorghvliet, met poorten, bruggetjes en muur behouden en beschermen, zodat de natuur en het groen in het park voor de toekomst in stand gehouden kunnen worden als bijzondere schatkamer en oase van rust.

Om de bijzondere flora en fauna te kunnen behouden voor volgende generaties is het noodzakelijk de rust in het park bewaren door het aantal bezoekers beperkt te houden.


Visie

Indien aan de orde in de toekomst, wil het bestuur graag adviseren en actief meedenken over het park en erop toezien dat het park in goede staat kan worden gehouden. Ook wil het bestuur als klankbord fungeren voor opmerkingen van bewoners en gebruikers en hen informeren over het park.

Kortom: het mede beschermen, behouden, versterken in de ruimste zin van het woord, van de belangen van het park.


Over Park Sorghvliet

Park Sorghvliet is eigendom van de Staat en in beheer bij het Rijksvastgoedbedrijf. In 2010 heeft het park de status van “Groen Monument” van het Rijk gekregen. Het gebied heeft grote ecologische waarde. Doordat het gebied afgesloten is en daardoor nachtelijke rust gegarandeerd is, is er een grote diversiteit van leefomgevingen van de dieren en planten. De historische, geologische en geografische oorsprong zorgt voor een leefruimte voor de bijzondere flora en fauna die niet te vergelijken is met aangelegde parken.

Park Sorghvliet is 25 hectare groot en ademt de sfeer uit van een eeuwenoud landgoed. Het gebied heeft een stelsel van paden, zicht assen en lanen. Er zijn overblijfselen van een voormalige tuinaanleg te ontdekken in de vorm van bruggetjes en aarden wallen.

Het park is een oase van rust, midden in een drukke stad. Een bijzondere plek, met zijn dynamiek, mystiek en sprookjesachtig karakter, geliefd bij mensen uit de omgeving. Het is een plek waar vogelgebieden niet worden verstoord, waar men kan wandelen en een boek lezen op een bankje. Vaak is de parkbezoeker er alleen, omringd door de natuur en haar schoonheid. En ja, dat is een van de redenen waarom men door het kopen van een toegangskaart iets meer moeite moet doen om het park te kunnen betreden.


In 1957 werd Park Sorghvliet opengesteld voor publiek.


Voor natuurliefhebbers is er genoeg te genieten in het park. Park Sorghvliet kent meer dan tweehonderd soorten planten, waaronder een rijke stinsenflora die karakteristiek is voor de beplanting op oude landgoederen. Zo is de steenbreekvaren (Asplenium trichomanes) in het park te vinden. Een zeldzame varen met donkere bladsteel en bladspil en een wettelijk beschermde, inheemse plantensoort als bedoeld in de Flora- en faunawet. De plant groeit op muren, aarden wallen en langs bosgreppels. Wie wil genieten van de grote velden met sneeuwklokjes, bosanemonen, boshyacinten en lelietjes der dalen, kan het park het beste tussen maart en mei bezoeken.

Het park telt vele soorten vogels, waaronder de ijsvogel en de nachtegaal. Ook leven er verschillende soorten vleermuizen, roofvogels en vlinders. De rugstreeppad, de kleine groene kikker, de kleine salamander en de bruine kikker zijn vaste bewoners van het park, net als eekhoorns, muizen, wezels, bunzingen en vossen.
Park Sorghvliet dient vanwege de cultuurhistorische waarden en de bijzondere flora en fauna zorgvuldig beschermd te worden en is daarom alleen toegankelijk met een toegangskaart.


Geschiedenis

Nadat de zee zich terugtrok raakten de strandwallen evenwijdig aan de kust, in de loop der eeuwen bedekt met vruchtbare grond en ontstonden er door natuurlijke processen uitgestrekte bossen.
Park Sorghvliet ontstond op de resten van de grond van de oorspronkelijke jonge duinen, strandwallen.De aanduiding ‘park’ is verwarrend. Het park maakt deel uit van de duinen als groengebied in de vorm van duinbos. Het gebied heeft grote ecologische waarde.

Parken zijn voor veel burgers van de groene stad Den Haag vanzelfsprekend. Vroeger was er echter weinig openbaar groen in steden. Er waren wel particuliere tuinen of kloostertuinen, maar die waren meestal niet toegankelijk. Toen de bevolking van de stad verder toenam, kwamen mensen steeds dichter op elkaar te wonen, vaak zonder eigen tuin. Er ontstond steeds meer behoefte om in of vlakbij de stad te wandelen in de frisse lucht. In de loop van de tijd werden bestaande sloten uitgebaggerd en gedempt, vijvers en sloten gegraven, rij- en wandelwegen, riolering en duikers aangelegd en karakteristieke bruggen van hout en cement gebouwd. Taluds naar het water en grasvelden werden aangelegd, struiken en bomen werden aangeplant. Welgestelde burgers wilden echter graag rustig buiten de stad wonen. Zo ook de grondlegger van Park Sorghvliet, raadspensionaris Jacob Cats (1577-1660). Hij kocht in 1643 een boerderij met omliggende landerijen om er zijn landgoed van te maken. Met behulp van modder uit de door het gebied stromende Haagse beek verrijkte hij de grond en plantte hij vele bomen, heesters en struiken. Hij vormde het gebied om tot een park om zo naast zijn drukke werkzaamheden voldoende tot rust kunnen komen. Vandaar ook dat hij de landerijen Sorgh-Vliet noemde, een gebied waarin hij zijn 'zorgen kon laten vlieden'.

                                      


                                                                         Jacob Cats Staande aan de ingang van Sorgh-vliet


                                                                       Jacob Cats schreef de volgende verzen over Sorghvliet:

Sorgh-vliet

Ik wil hier mijnen geest in vrijheid laten zweven,
En laat, al die het lust, bij vorst of prinsen leven;
Want die een hoge staat, of wichtig ambt bekleedt,
Is nimmer buiten zorg, en zelden buiten leed.
Ik neme deze plaats tot afkeer van de zorgen,
Om daar bevrijd te zijn, om daar te zijn verborgen
Voor streken van het hof, voor steken van de haat,
En wat er in den Haag niet zelden ommegaat.
O! waar mij dit vertrek, en volle macht gegeven,
Om daar met stille geest mijn dagen af te leven,
Ja, om nooit met een Haag voortaan te zijn gemoeid,
Als met de haag alleen, die hier bijwijlen bloeit


Ick heb op desen grondt een hoeckje landts bekomen,

en my tot oeffeningh het planten aengenomen,

en schoon het zandigh is, als midden in den duyn,

so worden evenwel de witte klingen bruyn’.


Bestuur

De Stichting Vrienden van Park Sorghvliet is opgericht in mei 2014 door omwonenden met veel interesse, kennis en enthousiasme voor het park en de aanwezige bijzondere flora en fauna.

Vanwege de ligging van het park is expliciet in de statuten opgenomen dat bestuursleden uit de wijken Zorgvliet of Duinoord afkomstig dienen te zijn.

Bestuursleden dienen zich enthousiast in te zetten voor het doel van de stichting.

Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter: mevrouw D. Nicolai, e-mail: dnicsteyn@hotmail.com

Secretaris: de heer E. Santhagens

Penningmeester: de heer R. van der Graaf

Oprichters van de stichting behouden blijvend een stem in de keuze van verdere bestuursleden.


In English

Friends of Park Sorghvliet Foundation
Welcome to our website!


Access

The tickets for the park are sold out at the VVV.


With a park entrance ticket you can enter the park with a maximum of 3 people.

Children under the age of twelve count as a person for the entrance of the park.

1 April - 1 October: 9:00 am - 6:00 pm
1 October - 1 April: 9:00 am - 4:00 pm

New Year's Day, Easter Monday, Whit Monday and Christmas Day the park is closed.

The entrance to Park Sorghvliet is located at Scheveningseweg 24a


Donation:

You can be a Friend by donating alone, without an access card, from 7 euros on the account number of Stichting Vrienden van Park Sorghvliet:

Triodos Bank, number NL52 TRIO 0197 9000 54 in the name of Stichting Vrienden van Park Sorghvliet, with mention of your address.

Objectives

The objectives of the Foundation are the maintenance of special cultural, historical and ecological values of Park Sorghvliet in order to preserve the biodiversity in Park Sorghvliet and protect the flora and fauna and to perform all such further acts and activities as are in the widest sense connected therewith, incidental thereto and/or which may be conducive thereto.


- monitoring the balance between the limited accessibility and preservation of the fragile nature in Park Sorgvliet for the benefit of the special flora and fauna of the park;

- raise funds from donors (“Friends”) and or/ sponsors and/or supporters of the foundation and the making available of these funds to the benefit of Park Sorghvliet in conservation and maintenance of the park.


Management Board:

Mrs. D. Nicolai, chairman, e-mail:dnicsteyn@hotmail.com

Mr. R. van der Graaf, treasury

E-mailadres voorzitter: dnicsteyn@hotmail.com

Donatie:

Ja, ik word Vriend van Park Sorghvliet zonder toegangskaart en doneer € 7 per jaar op het rekeningnummer van Stichting Vrienden:

Triodos Bank, nummer NL52 TRIO 0197 9000 54 t.n.v. Stichting Vrienden van Park Sorghvliet.

Graag e-mailadres op de bankover-schrijving vermelden.


Archief

Haagse Beek

Bekijkt u ook eens het You Tube filmpje over de Haagse Beek, o.a. in minuut 8 gaat de Beek door Park Sorghvliet.

'De geschiedenis van De Haagse Beek'

Het gedicht over de Haagse beek selecteren en met de re. muisknop op koppeling open drukken.

http://www.haagsepoezieroute.nl/adriaan-bontebal-sjaak-bral-de-haagse-beek/